Publicitat

Butlletí

El seu e-mail

Avís legal

1. Nom de l'empresa
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de la empresa web:

IVAN MAÑERO CLINIC, S.L.
C.I.F. número B-65842502
Domicili: Carrer de Víctor Hugo número 24, Sant Cugat

Telèfon: 900 82 82 09
Correu electrònic: info@ivanmanero.com

IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. està constituïda a l’empara de la llei de societats limitades. “IVAN MAÑERO CLINIC, S.L., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 43.299, Foli 30, Fulla B 423703, amb domicili social a Carrer de Víctor Hugo, 24 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i Número d’identificació fiscal B-65842502.

 

2. Objecte de la Web
L’objectiu principal d’aquesta web és la venda dels productes cosmètics posats a disposició dels usuaris i clients d’IVAN MAÑERO CLINIC, S.L.
 
3. Política de privacitat
L’empresa Ivan Mañero Clinic, S. L. d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris d’ivanmanero.com sobre la seva Política de Protecció de dades que serà d’aplicació en el tractament de les dades personals que siguin facilitats per l’usuari quan accedeix, fa servir i/o es registra en Ivanmanero.com.
Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en el RGPD, en la LOPDGDD i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria. La IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les finalitats per les que els usuaris hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb fi diferent i a no comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, la IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD. Per a més informació, veure nostra Política de Privacitat ENLLAÇ A https://www.imclinic.com/ca/politica-de-privacitat/.
L’empresa Ivan Mañero Clinic, S. L. d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris d’ivanmanero.com sobre la seva Política de Protecció de dades que serà d’aplicació en el tractament de les dades personals que siguin facilitats per l’usuari quan accedeix, fa servir i/o es registra en Ivanmanero.com.
Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en el RGPD, en la LOPDGDD i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria. La IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les finalitats per les que els usuaris hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb fi diferent i a no comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, la IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD. Per a més informació, veure nostra Política de Privacitat.

4.  Propietat Intelectual
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en nom de l’empresa estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual e industrial a favor de denominació social de l’empresa i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni a més drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per el seu us personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitat comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per IVAN MAÑERO CLINIC, S.L.

5. Registre de visites
IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. comunica als usuaris de ivanmanero.com que la direcció IP amb la que accedeix al servidor de Ivan Mañero Clinic, S.L., la data i hora de l’accés, així com les pàgines que visita que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu LOG que serà objecte de tractament per part d’Ivan Mañero Clinic, S.L. a els efectes de comptabilitzar les visites que rep ivanmanero.com, així com per la realització d’estadístiques.

6. Registre d’usuaris
 Les dades personals dels usuaris sol·licitats en el registre d’usuaris de ivanmañero.com son objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de Ivan Mañero Clinic, S.L.

Aquestes dades han de ser verdaders, exactes, complets i actualitzats, sent l’usuari l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugues ocasionar a Ivan Mañero Clinic, S.L. o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització dels mateixos.

En cas de que l’usuari sigui menor d’edat, s’adverteix que ha d’obtindre l’autorització prèvia del seu tutor per facilitar les dades personals que es sol·licitin. Ivan Mañero Clinic, S.L. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitats a Ivanmañero.com és: (I) La identificació de l’usuari amb el propòsit d’una atenció més personalitzada; (II) la administració, l’estudi i la millora de l’oferta de serveis; (III) l’estudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris; i (IV) l’enviament d’informació tècnica, comercial e informativa sobre ivanmanero.com.

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’accedir als fitxers automatitzats, poden exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits i en la legislació de protecció de dades. A tal finalitat, Ivan Mañero Clinic, S.L. ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que estan a disposició de l’usuari.

Les dades personals facilitats a Ivan Mañero Clinic, S.L. no seran cedits a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la mateixa.

En qualsevol cas, el consentiment de l’usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, sent suficient per ell una comunicació escrita al responsable  del fitxer en el domicili de Ivan Mañero Clinic, S. L. Aquesta comunicació s’haurà de realitzar mitjançant la remissió per conducte fefaent  d’una carta firmada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili adjuntant copia del seu Document Nacional d’Identitat o un altre document acreditatiu.

7. Ús de les cookies
Amb la finalitat d’agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, Ivan Mañero Clinic, S.L. comunica que per el correcte funcionament de ivamanero.com és necessari l’ús de “Cookies”. Aquesta eina, que s’instal·la en el disc dur del sistema informàtic de l’usuari, s’utilitza per el emmagatzematge i la posterior recuperació de determinada informació relativa a l’ús que es realitza de ivanmanero.com, però no recull cap dada personal  que permeti identificar a l’usuari.

8. Actualització i modificació de la pàgina web
IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva web site, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avis, i sense assumir responsabilitat alguna per ell, així mateix, IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. es compromet a través d’aquest mitja a NO REALITAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquest efectes, per lo tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els erros formals o numèrics que puguin trobar-se al consentiment i/o actualització incompleta o conseqüència de lo disposat en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui el coneixement de aquest errors.

9. Responsabilitats de l’Usuari
A)    IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en que pugui incorre l’usuari en el seu accés al lloc web de l’empresa i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

B)    IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora . Els enllaços (Links) e hipertexte que possibilitin , a través del lloc web de l’empresa, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de nom de l’empresa; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar-se d’aquesta informació.

C)    IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels nombres de marca, nombres del producte, marques comercials que, no sento propietat de dita entitat, apareguin en el Web-site web de l’empresa. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des de la web de l’empresa.

D)    IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. no responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de resultats negatius per un sistema informàtic.

E)    És l’usuari l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) e hipertexte influïts en el lloc web de l’empresa.

10. Seguretat
L’accés a les pàgines a través de les que el client d’IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. consulta dades personals, sol·licita informació complementaria o contracte dels productes que ofertem es realitza a través de connexió segura.

11. Legislació i jurisdicció aplicable
Aquesta pàgina Web ha sigut creada i està controlada per IVAN MAÑERO CLINIC S.L. a Espanya. Com a tal, les lleis d’Espanya governen aquestes limitacions de responsabilitats, els termes i les condicions, sense donar peu a que hi hagi qualsevol conflicte de llei. IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. es reserva el dret a efectuar canvis a la seva pàgina Web i en aquestes limitacions de responsabilitat, els termes i les condicions en qualsevol moment.

L’usuari consisteix per la present en sotmetre irrevocablement e incondicionalment a la jurisdicció exclusiva dels tribunals Espanyols per qualsevol plet que aparegui o estigui relacionat amb l’ús de o amb la compra feta a través d’IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. (i acorda no començar cap plet relacionat amb ell si no és en tals tribunals), en no renunciar ni fer objeccions sobre que el lloc del plet sigui en les tribunals d’Espanya i acorda no al·legar ni demandar en qualsevol tribunal d’Espanya que tal plet s’ha portat a un foro incòmode.

12. Disposicions generals
Reconeix i acorda que aquestes Condicions Generals, que engloben la nostra Política de Privacitat i Tractament de Dades constitueixen l’acord exclusiu i complet entre nosaltres en relació amb el seu accés i ús del Lloc Web, i substitueix i preval sobre totes les propostes, acords o altres comunicacions anteriors.

Ens reservem el dret, a la nostra sola discreció, a canviar aquestes Condicions Generals a través de la mera inclusió dels canvis corresponents en el lloc Web. L’accés o ús per la seva part del lloc web constitueix el seu acord amb les Condicions Generals modificades. Podem, amb o sense notificació prèvia, resoldre qualsevol dels drets atorgats en aquestes Condicions Generals. L’usuari haurà de complir immediatament qualsevol notificació de resolució o d’un altre tipus, inclòs, en els seu cas, el cessament de l’accés o ús del Lloc Web.

Si te alguna pregunta en relació amb el contingut d’aquesta web, posis en contacte amb nosaltres.

IVAN MAÑERO CLINIC, S.L.
info@ivanmanero.com
13. Canvis i reclamacions dels productes
Per motius higiènics i sanitaris, només es podran realitzar canvis sobre productes que no hagin estat oberts i que mantinguin el precinte de garantia, dins dels set primers dies de la compra.

En cas de que no quedi satisfet amb algun producte, el client pot realitzar una reclamació enviant  el producte juntament a una copia de la factura, conservant l’embalatge original, a la següent direcció:

Att: Servei d’Atenció al client Ivan Mañero Cosmetics
C/ Victor Hugo 24 
08174 Sant Cugat Barcelona

Quan Ivan Mañero Cosmetics hagi rebut i avaluat el producte, es posarà en contacte amb el client per realitzar la devolució de l’import o be enviar-li un altre producte igual al adquirit.

IniciInici