Publicitat

Butlletí

El seu e-mail

Dades legals


IVAN MAÑERO CLINIC, S.L., domiciliada a 08174. SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona), C/Víctor Hugo, 24, constituïda per temps indefinit.
En escriptura autoritzada a Barcelona, per el notari Almudena Elena Castro-Gerona Martínez, el 16 de juliol de 2012, nº 1002 de protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 433299 Foli 30, fulla 423703.

Té assignat el N.I.F. B-65842502

IniciInici